Korálek Kladno - EU - Peníze školám

Základní škola praktická,

Evropské fondy

EU - Peníze školám

EU - Peníze školám - projekt ukončen

Hodnocení projektu

Cílem projektu bylo v maximální míře dosáhnout zajištění rovných příležitostí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, prostřednictvím nových metod a nástrojů zkvalitnit vzdělávání žáků v základní škole praktické, rozšířit a doplnit nabídku didaktických materiálů. Uplatňováním alternativních způsobů zlepšit kvalitu vzdělávání, zintenzivnit využití didaktických a speciálních pomůcek, výpočetní techniky a posilovat úlohu motivace. Inovace a zkvalitnění výuky respektovalo sníženou úroveň rozumových schopností žáků, směřovalo k rozvoji Čtenářské a informační gramotnosti, Cizího jazyka – angličtiny, ICT, Matematiky a jejích aplikací a Přírodních věd. Uplatňováním alternativních způsobů vzdělávání se podařilo zlepšit kvalitu vyučování, došlo k rozvoji osobnosti žáků s lehkým mentálním postižením i ke zlepšení jejich komunikačních schopností. Projekt poskytl žákům širokou nabídku nových a kvalitních učebních materiálů.  
Projekt vycházel z potřeby posílit rozvoj klíčových kompetencí, jako souhrnu vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj každého člena společnosti. Maximálně podpořil vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením na úrovni, která je pro ně dosažitelná. Pedagogům se otevřely nové možnosti, jak posunout klasické způsoby výuky o krok dále, využívat nové učební strategie, výuku zkvalitnit, zmodernizovat, zpestřit.  Žákům umožnil vnímání učiva prostřednictvím více smyslů a usnadnil jim tak pochopení souvislostí a zapamatování vyučované látky. Umožnil jim procvičovat nové poznatky rozmanitou formou, upevňovat nabyté dovednosti a v budoucnosti je efektivně využívat.

Materiály – pomůcky, pracovní listy a DUM jsou a nadále budou využívány při výuce

 

•    Číslo operačního programu: CZ. 1. 07
•    Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
•    Registrační číslo projektu: CZ .1.07/1.4.00/21.2766
•    Číslo prioritní osy: 7.1
•    Název prioritní osy:  Počáteční vzdělávání
•    Číslo oblasti podpory:  7.1.4
•    Název oblasti podpory:  Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
•    Číslo výzvy: 21
•    Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OPVK – IP oblasti podpory – 1.4. unit   costs
•    Typ projektu: IP - ostatníPrezentace projektu (4 MB)Kalkulace šablon

I.  Čtenářská a informační gramotnost      
2. Inovace 2 sady po 36 54 612.00 Kč 1      54 612,00 Kč
      
II.  Cizí jazyky        
2. Inovace 6 sad po 36 59 296.00 Kč 3    177 888,00 Kč
      
III.  ICT        
2. Inovace 3 sady po 20 136 623.00 Kč 1    136 623,00 Kč
3. DVPP   3 860.00 Kč 2        7 720,00 Kč
      
IV.  Matematika        
2. Inovace 6 sady po 36 52 208.00 Kč 3    156 624,00 Kč
      
V.  Přírodní vědy        
2. Inovace 2 sady po 36 100 458.00 Kč 1    100 458,00 Kč
      
  CELKEM         633 925,00 Kč

 

(05.06.2012)
Komentáře ke článku
Nový příspěvek