Speciální škola Korálek Kladno

Korálek Základní škola praktická, Základní škola speciální a Mateřská škola speciální Kladno, Pařížská 2199

Škola

ZŠ speciální

V základní škole speciální  poskytujeme základní vzdělání žákům se středně těžkým a těžkým mentálním postižením a žákům se souběžným postižením více vadami. Hlavním cílem a posláním základní školy speciální je umožnit žákům získávat a osvojovat si základní vědomosti, dovednosti a návyky. Vzdělávání je zaměřeno na rozvíjení a osvojování poznatků potřebných v běžném životě, k vykonávání jednoduchých pracovních činností a k vypěstování návyků sebeobsluhy. Vyučování je prožitkové a výběr činností, metod a forem práce plně respektuje individuální zvláštnosti žáků. Pedagogičtí pracovníci se při vyučování zcela přizpůsobují psychickému i fyzickému stavu žáka, se žákem pracují individuálně za přispění nejvyšší míry podpůrných opatření.

(21.05.2008)
Komentáře ke článku
Nový příspěvek