Speciální a praktická škola Korálek Kladno

Korálek Základní škola praktická, Základní škola speciální a Mateřská škola speciální Kladno, Pařížská 2199

Škola

Mateřská škola

 Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je prostě príma!

 

Mateřská škola sídlí na adrese Pařížská 2249

Mateřská škola je určena pro děti s různými typy postižení (zrakovým, sluchovým, tělesným, mentálním, pro děti s logopedickými vadami a poruchami autistického spektra). Kapacita mateřské školy je 25 dětí, jsou rozděleny do 2 tříd a pracuje s nimi pět pedagogických pracovnic. Výchovně vzdělávací činnost probíhá podle školního vzdělávacího programů "Hrajeme si celý rok"„Rok v mateřské škole". Hlavním cílem výchovy a vzdělávání v MŠ je citlivě a komplexně působit na osobnost každého dítěte tak, aby se po všech stránkách rozvíjelo a bylo schopno se v maximální možné míře zapojit do života běžné populace. Při rozvíjení dítěte samozřejmě respektujeme individuální zvláštnosti a potřeby každého z nich a vždy k nim přihlížíme. Dětem vytváříme prostředí, v němž se cítí bezpečně, spokojeně a radostně. 

 

Provozní doba mateřské školy je od 6:30 do 16:00.

 

Předškolní vzdělávání podle stanoveného školního vzdělávacího programu probíhá podle orientačního časového rozvržení dne:

6.30-9.00 Spontánní hry, řízené činnosti, pohybové aktivity, individuální práce s dětmi.

9.00 Dopolední svačina.

9.30-11.30 Pobyt venku zaměřený na pohybové aktivity, seznamování s okolním prostředím a přírodou.

11.45 Oběd

12.30-14.00 Odpočinek a klid na lůžku, respektující individuální potřeby dětí.

14.10 Odpolední svačina

14.15-16.00 Volné i řízené aktivity zaměřené na zájmové činnosti, v případě příznivého počasí mohou probíhat na zahradě MŠ

1. Stanovený základní režim je orientační, kde časy stravování jsou dané a ostatní mohou být pozměněny podle potřeb vyplývajících ze vzdělávacího programu (v případě výletů, exkurzí, divadelních a filmových představení pro děti apod.) a individuálních potřeb dětí.

2. Důvody vynechání pobytu venku jsou při teplotách – 10°C a méně nebo při doporučení Krajské hygienické stanice z důvodu zvýšené koncentrace škodlivých látek v ovzduší.

 

Doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci:

Děti se přijímají v době 6.30-8.00, pokud není individuálně dohodnuto jinak. Poté se MŠ z bezpečnostních důvodů zamyká.

Děti, které odchází po obědě, si zákonní zástupci vyzvedávají v čase 11.45-12.15. Ostatní se rozcházejí v čase 14.15-16.00.

 

V době hlavních prázdnin, od 3.7.2017 do 1.9.2017, je provoz MŠ přerušen.


Školní rok 2017/2018 začíná v pondělí 4.9.2017.

(21.05.2008)
Komentáře ke článku
Nový příspěvek