Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno

Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno

Škola

Mateřská škola

Školní družina

Stravování

Základní škola a Základní škola speciální

V základní škole poskytujeme základní vzdělání žákům se souběžným postižením více vadami, s lehkým mentálním postižením. Hlavním cílem a posláním základní školy je vybavit absolventy takovými dovednostmi, schopnostmi, znalostmi a vědomostmi, aby našli uplatnění v praktickém životě, a to občanském, rodinném i profesním. Zásadní je rozvoj sociálních, komunikačních a praktických dovedností. S ohledem na rozdílnou úroveň rozumových schopností žáků, schopnosti učení a pracovních výsledků, přistupujeme ke každému žákovi individuálně, respektujeme jeho zdravotní stav a možnosti. Každý i sebemenší pokrok v rozvoji osobnosti žáka pozitivně hodnotíme. Předpokladem úspěchu je aktivní tvořivé učení s uplatňováním různých přístupů, metod a forem práce s využíváním mnoha didaktických, audiovizuálních a interaktivních pomůcek.

základní škole speciální poskytujeme základy vzdělání žákům se souběžným postižením více vadami, se středně těžkým a těžkým mentálním postižením. Hlavním cílem a posláním základní školy speciální je umožnit žákům získávat a osvojovat si základní vědomosti, dovednosti a návyky. Vzdělávání je zaměřeno na rozvíjení a osvojování poznatků potřebných v běžném životě, k vykonávání jednoduchých pracovních činností a k vypěstování návyků sebeobsluhy. Vyučování je prožitkové a výběr činností, metod a forem práce plně respektuje individuální zvláštnosti žáků. Pedagogičtí pracovníci se při vyučování zcela přizpůsobují psychickému i fyzickému stavu žáka, se žákem pracují individuálně  za přispění nejvyšší míry podpůrných opatření.


Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno
Pařížská 2199, příspěvková organizace

Pařížská 2199, 272 01 Kladno
Tel/fax : 602 394 474, 312 684 369

Odloučené pracoviště Mateřská škola
Pařížská 2249, 272 01 Kladno
Tel/fax : 724 325 252

E-mail : info@koralekkladno.cz
ID datové schránky: hgigyqh

Typ školy : Příspěvková organizace

IČO: 61894516
DIČ: CZ 61894516
Č.Ú.: 2185980277/0100

Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno
Created 2018 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o. - digitální kiosky