Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno

Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno

Základní škola

Základní škola speciální

Mateřská škola

Školní družina

Stravování

Zápis do ZŠ

ZÁPISY DO ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Kliknutím na baner můžete podat online žádost k zápisu Vašeho dítěte do Základní a speciální školy. Tato stránka bude otevřena od 1.4.2022 do 21.4.2022.


ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ A SPECIÁLNÍ ŠKOLY se koná dne 22.dubna 2022


Zápisu se zúčastní děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a děti po odkladu školní docházky. K zápisu se mohou přihlásit i žáci vyšších ročníků, kteří budou žádat o přestup z jiné školy.


Zákonný zástupce je podle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v kalendářním roce, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Podle § 36 odst. 3 začíná povinná školní docházka počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může na základě § 37 odst. 1 zákonný zástupce písemně požádat do 30. dubna 2022 o odklad povinné školní docházky na své spádové škole.


Kritéria pro přijetí:
Žáci s Doporučením pro vzdělávání z Pedagogicko - psychologické poradny (PPP) nebo Speciálně pedagogického centra (SPC)

S sebou :

Podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.


Žádost je tedy možné doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy (hgigyqh),
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý
email!),
3. poštou případně do schránky umístěné na budově školy,
4. osobní podání – v den zápisu, tj.22.4.2022


Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e- mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného  zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.
Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:
• jméno a příjmení žadatele (dítěte),
• datum narození,
• místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3
správního řádu),
• označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétně Speciální základní
škola a Mateřská škola Kladno, Pařížská 2199, p.o.),
• podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce,
který dítě při podání žádosti zastupuje).
S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu
oprávněnou, je zároveň podstatné zjišťovat:
• jméno a příjmení tohoto zástupce,
• místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.


Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.
Rodný list dítěte stačí doložit prostou kopií dálkovým způsobem.


Podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. se rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem,  které bude každému dítěti přiděleno při zápisu. Seznam bude zveřejněn na vstupních dveřích ZŠ a na webových stránkách školy – www.koralekkladno.cz
Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů.

Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den: 14.května 2022


Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno.
Rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu dítěte a je uložen na vedení školy.
Pokud rodič požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis.
Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.
Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.


Formuláře potřebné pro zápis dítěte do školy vyplňte on line, v den zápisu se dostavte ve vámi vybraném čase do školy a vezměte s sebou doporučení PPP nebo SPC a další potřebné doklady (rodný list dítěte).

Mgr.Taťána Semančíková
ředitelka školy

Přílohy ke stažení:

Informace k zápisu 2022

Zápis-informace pro rodiče

Oznámení o zápisu

Desatero pro rodičeDesatero pro rodiče


1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být
samostatné v sebeobsluze


Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží
rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)
• svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne
si čepici, rukavice)
• je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, používá
ubrousek)
• zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si
ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)
• zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo,
připraví další pomůcky, srovná hračky)
• postará se o své věci (udržuje v nich pořádek).


2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování


Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• zvládá odloučení od rodičů
• vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
• projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
• ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání
na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
• je si vědomé zodpovědnosti za své chování
• dodržuje dohodnutá pravidla.


3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti


Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení)
• mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod.
• mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek
aj.)
• rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí
• má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
• přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho
pravidla
• pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem)
• používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.)
• spolupracuje ve skupině.


4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci


Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje
se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně
otáčí listy v knize apod.)
• zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)
• tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím
• vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají
detaily i vyjádření pohybu)
• umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé
tvary, (popř. písmena)
• rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)
• řadí zpravidla prvky zleva doprava
• používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky
uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák).


5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy


Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary,
materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky
• složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů
• rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých hudebních
nástrojů)
• rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé)
• sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově)
• najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily
• rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní
podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy)
• postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí)
• reaguje správně na světelné a akustické signály.


6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se
v elementárních matematických pojmech


Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí
počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet)
• orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků
minimálně v rozsahu do pěti (deseti)
• porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků (pozná rozdíl
a určí o kolik je jeden větší či menší)
• rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.)
• rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů
• třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy,
tvaru, velikosti)
• přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“)
• chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, slovní příklady,
úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty
• rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve,
později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý,
velký, těžký, lehký).


7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si
zapamatovat a vědomě se učit


Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.)
• „nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou
pro něj aktuálně zajímavé)
• záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto po přiměřené době
vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit
• pamatuje si říkadla, básničky, písničky
• přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným,
dokáže vyvinout úsilí a dokončit je
• postupuje podle pokynů
• pracuje samostatně.


8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné
soužití s vrstevníky ve skupině


Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se)
• navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla bez problémů,
s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí
• nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých
• je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá, rozděluje
a mění si role)
• zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se
názorům a rozhodnutí skupiny
• vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor
• ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, je
srozuměno se jimi řídit
• k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, pomůcky,
pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje)
• je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci
mladším).


9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost


Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební
představení
• zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické či botanické zahrady,
statku, farmy apod.
• je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností,
sportovních akcí
• svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo zajímavé, co jej
zaujalo, co bylo správné, co ne
• zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny
• zná celou řadu písní, básní a říkadel
• zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na bubínku)
• vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí
• hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře), dokáže
hrát krátkou divadelní roli.


10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě


Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví, kde
bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi apod.)
• zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. dovede
vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to,
čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá
drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny či drobná domácí zvířata)
• ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle,
v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to
dodržovat
• má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho praktických
zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho části i některé
orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá
povolání, pomůcky, nástroje, ví, k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů,
zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé technické
přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně
setkává (např. počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti,
cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady)
• přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné
• má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura),
o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa
jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru)
• chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti (na ulici,
na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou
situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici
(dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci)
• zná faktory poškozující zdraví (kouření)
• uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí.
Jak mohou rodiče pomoci svým dětem
• Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou
činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé
chování.
• Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.
• Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost
a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
• Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti
rozšiřujete i jeho slovní zásobu.
• Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové
obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast
posiluje citovou zralost dítěte.
• Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za –
výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.
• Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična,
prospěje i vám.
• Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání,
odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní
každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká
nového v době školní docházky.
• Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní
společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace
ve známém prostředí apod.


Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno
Pařížská 2199, příspěvková organizace

Pařížská 2199, 272 01 Kladno
Tel/fax : 602 394 474, 312 684 369

Odloučené pracoviště Mateřská škola
Pařížská 2249, 272 01 Kladno
Tel/fax : 724 325 252

E-mail : info@koralekkladno.cz
ID datové schránky: hgigyqh

Typ školy : Příspěvková organizace

IČO: 61894516
DIČ: CZ 61894516
Č.Ú.: 2185980277/0100

Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno
Created 2018 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o. - digitální kiosky