Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno

Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno

Základní škola

Základní škola speciální

Mateřská škola

Školní družina

Stravování

ESF

Hodnocení projektu

Strukturované učení

Systém strukturované výuky byl zaveden do sedmi tříd. Dvě třídy byly vybaveny novým nábytkem – boxy pro samostatnou práci v lavici, místo pro nácvik individuální činnosti a centrální regál pro strukturované krabice.
Výuka  probíhá pomocí nástěnných denních režimů s piktogramy pro jednotlivé činnosti.
Ve třídách se vyučuje formou strukturovaných krabic, tzv. krabicové úlohy, které vycházejí z Edukačně - hodnotícího profilu a jejich struktura z individuálních možností konkrétního žáka.
Na jednotlivé žáky byly zpracovány Edukačně hodnotící profily, které tvoří podklady pro hodnocení vývojové úrovně žáků s poruchou autistického spektra a stanoví vývojové úrovně žáka v jednotlivých oblastech. Na jejich základě se sestavují edukační plány pro konkrétní školní rok. Někteří žáci začali používat ve výuce komunikační knihu, která je vzhledem k individuálním potřebám jednotlivých žáků upravována podle jejich potřeb.
Byla zpracovány  2 metodiky: “Aplikace metod strukturovaného učení v praxi“, která popisuje a přibližuje metodu strukturovaného učení tak, jak je uplatňována na naší škole a
“Soubor obrázků pro zpracování strukturovaných úloh”, který slouží učitelům jako podklad pro vytváření krabicových úloh pro samostatnou práci v lavici i v samotné výuce k procvičování jednotlivých tematických celků podle ŠVP.

Člověk a příroda

Projekt přinesl žákům další možnosti způsobů poznávání přírody a významu přírody pro člověka. Tematicky zaměřené dny, vyučovací hodiny či několik dnů poskytlo dostatečný prostor pro netradiční metody a žáci měli umožněno seznámit se s přírodou školní zahrady, polí a lesů okolí Kladna. Samostatnou kapitolou v poznávání přírody byly přírodovědné pobyty. Řada žáků poprvé ve svém životě vyjela mimo město a pod vedením učitelek vlastním prožitkem poznávali domácí zvířata, vodní plochy a jejich vlastnosti, chráněná území,…Aktivity zasáhly do všech oblastí výchovně vzdělávacího procesu. Nešlo pouze o bližší seznámení se s přírodou, ale žáci měli možnosti rozvíjet slovní zásobu, využívali počty, učili se správně chovat v přírodě i mezi sebou, cvičili paměť, zpívali a výtvarně ztvárňovali své osobní, nově získané poznatky.
Vznikla metodika “Inspirativní materiál pro pedagogické pracovníky – 10 tematických celků z přírody pro výuku prvouky/přírodovědy v základní škole speciální”, která provází pedagogy 10 tematickými celky, které jsou úzce provázány s přírodou, kde samotná výuka je realizována především v prostředí přírody. Pedagogové mají možnost využívat vyzkoušenou a prověřenou motivaci výuky, pospané cíle a metody výuky, pracovní listy vytvořené „na míru“ žákům se střeně těžkou a těžkou mentální retardací, výstupy, nápady a náměty na VV a PV,…

Zlepšování podmínek pro využívání ICT ve výuce

Výuka Informačních a komunikačních technologií  byla postupně zavedena do všech sedmi tříd Základní školy speciální. Žákům se vytvořily podmínky pro vzdělávání, a to hned několika způsoby. Zakoupením 6 PC Lenovo, na kterých žáci ovládají myš dotykem na monitoru, čímž se zjednodušuje pro žáky práce ve výukových programech a pozornost žáka se soustřeďuje na správný výsledek úkolu, nezabývá se správným umístěním kurzoru  v ploše. Dále zakoupením výukových programů  * Mentio, * Kon-zen, * Life Tool, * Sada Altík, * Sada Méďa, díky nimž se zefektivnila výuka prakticky všech předmětů vyučovaných ve speciální škole.
Pro ještě zajímavější pojetí výuky naši učitelé sami vytvořili a ověřili ve výuce 89 digitálních učebních materiálů, které zahrnují tematické celky: Jaro v přírodě, Příroda a já, Léto v přírodě, Ekohraní, Podzim v přírodě, Vodní království, Zima v přírodě, Mezipředmětové vztahy. Tvořit jednoduché DUM i obrázky učili i žáky. Vzniklo od nich dalších 10 digitálních učebních materiálů z oblasti prvouky a přírodovědy. Dále vytvořili mnoho výtvarných prací na interaktivní tabuli a na iPadech, pomocí nichž trénovali přítlak, tah rukou na tabuli, pravolevou orientaci, grafomotoriku,….
Pro potřeby našich pedagogů vznikly uživatelské dokumentace – „Uživatelská dokumentace Smart Board“, „Uživatelská dokumentace Smart Response LE“, „Uživatelská dokumentace k využití virtuálního úložiště DROPBOX“ – fotogalerie školy, „Uživatelská dokumentace Pracujeme s iPadem“ a „Digitální učební materiál pro prvouku/přírodovědu vytvořený učiteli naší školy“.
Žáci, kteří mají autismus nebo středně těžkou či těžkou mentální retardaci, mají postižení celoživotní, které ovlivňuje nejen život postiženého, ale i jeho rodiny. Toto postižení nelze vyléčit. Jediná léčba, která dokáže symptomy poruchy zmírnit a potlačit, je výchova a vzdělávání. Vhodně zvolené metody pomáhají žákům získat a upevnit dovednosti a návyky, usnadňují rozvoj funkční komunikace a tím i porozumění okolnímu světu.
Uplatňováním speciálně pedagogických postupů a alternativních metod výuky při realizaci všech tří klíčových aktivit a nákupem nového materiálního vybavení a didaktických pomůcek, se zvýšila kvalita vzdělávání v základní škole speciální.

Materiály – Metodiky pro pedagogické pracovníky, pomůcky, pracovní listy a DUM pro žáky jsou a nadále budou využívány při výuce.

Klíčové aktivity

1. STRUKTUROVANÉ UČENÍ

Manažer aktivity - Mgr. Lenka Havlíková

CÍL:Vyučovat žáky metodou strukturovaného učení, která využívá strukturovaného prostoru, časového plánu, vizualizace, pravidelnosti, odměny.

2. ZLEPŠOVÁNÍ PODMÍNEK PRO VYUŽÍVÁNÍ ICT

Manažer aktivity - Mgr. Eva Rousová

CÍL:Naučit žáky ovládat PC pomocí dotykového monitoru, speciální klávesnice a speciální myši – tím otevřít žákům přístup k informačním technologiím, podpořit možnost získávat informace a dovednosti v praktických aktivitách.

3. ČLOVĚK A PŘÍRODA

Manažer aktivity - Mgr. Jana Vykouková

CÍL:Realizovat moderní vyučování v prostředí přírody – podporovat přirozenou zvídavost žáků, získávat nové vědomosti a znalosti o přírodě, dokázat přírodu chránit.

Prezentace projektu (4,15 MB)

Prezentace rozpočtu projektu (6 MB)

Výběrová řízení

Publicita projektu    Číslo operačního programu:      CZ. 1.07
    Název operačního programu:     OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
    Číslo globálního grantu:            CZ .1.07/1.2.33
    Název globálního grantu:           Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání ve Středočeském kraji
    Číslo prioritní osy:                    7.1
    Název prioritní osy:                   Počáteční vzdělávání
    Číslo oblasti podpory:               7.1.2
    Název oblasti podpory:             Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními potřebami
    Číslo výzvy:                             01
    Název výzvy:                           Středočeský kraj – Výzva č.1 pro GP – oblast podpory 1.2
    Typ projektu:                           Grantový
    Kód prioritního tématu:             72
    Název prioritního tématu:          Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zvyšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku
    Typ území:                              Město


Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno
Pařížská 2199, příspěvková organizace

Pařížská 2199, 272 01 Kladno
Tel/fax : 602 394 474, 312 684 369

Odloučené pracoviště Mateřská škola
Pařížská 2249, 272 01 Kladno
Tel/fax : 724 325 252

E-mail : info@koralekkladno.cz
ID datové schránky: hgigyqh

Typ školy : Příspěvková organizace

IČO: 61894516
DIČ: CZ 61894516
Č.Ú.: 2185980277/0100

Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno
Created 2018 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o. - digitální kiosky