Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno

Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno

Škola

Mateřská škola

Školní družina

Stravování

ESF

Hodnocení projektu

Strukturované učení

Systém strukturované výuky byl zaveden do sedmi tříd. Dvě třídy byly vybaveny novým nábytkem – boxy pro samostatnou práci v lavici, místo pro nácvik individuální činnosti a centrální regál pro strukturované krabice.
Výuka  probíhá pomocí nástěnných denních režimů s piktogramy pro jednotlivé činnosti.
Ve třídách se vyučuje formou strukturovaných krabic, tzv. krabicové úlohy, které vycházejí z Edukačně - hodnotícího profilu a jejich struktura z individuálních možností konkrétního žáka.
Na jednotlivé žáky byly zpracovány Edukačně hodnotící profily, které tvoří podklady pro hodnocení vývojové úrovně žáků s poruchou autistického spektra a stanoví vývojové úrovně žáka v jednotlivých oblastech. Na jejich základě se sestavují edukační plány pro konkrétní školní rok. Někteří žáci začali používat ve výuce komunikační knihu, která je vzhledem k individuálním potřebám jednotlivých žáků upravována podle jejich potřeb.
Byla zpracovány  2 metodiky: “Aplikace metod strukturovaného učení v praxi“, která popisuje a přibližuje metodu strukturovaného učení tak, jak je uplatňována na naší škole a
“Soubor obrázků pro zpracování strukturovaných úloh”, který slouží učitelům jako podklad pro vytváření krabicových úloh pro samostatnou práci v lavici i v samotné výuce k procvičování jednotlivých tematických celků podle ŠVP.

Člověk a příroda

Projekt přinesl žákům další možnosti způsobů poznávání přírody a významu přírody pro člověka. Tematicky zaměřené dny, vyučovací hodiny či několik dnů poskytlo dostatečný prostor pro netradiční metody a žáci měli umožněno seznámit se s přírodou školní zahrady, polí a lesů okolí Kladna. Samostatnou kapitolou v poznávání přírody byly přírodovědné pobyty. Řada žáků poprvé ve svém životě vyjela mimo město a pod vedením učitelek vlastním prožitkem poznávali domácí zvířata, vodní plochy a jejich vlastnosti, chráněná území,…Aktivity zasáhly do všech oblastí výchovně vzdělávacího procesu. Nešlo pouze o bližší seznámení se s přírodou, ale žáci měli možnosti rozvíjet slovní zásobu, využívali počty, učili se správně chovat v přírodě i mezi sebou, cvičili paměť, zpívali a výtvarně ztvárňovali své osobní, nově získané poznatky.
Vznikla metodika “Inspirativní materiál pro pedagogické pracovníky – 10 tematických celků z přírody pro výuku prvouky/přírodovědy v základní škole speciální”, která provází pedagogy 10 tematickými celky, které jsou úzce provázány s přírodou, kde samotná výuka je realizována především v prostředí přírody. Pedagogové mají možnost využívat vyzkoušenou a prověřenou motivaci výuky, pospané cíle a metody výuky, pracovní listy vytvořené „na míru“ žákům se střeně těžkou a těžkou mentální retardací, výstupy, nápady a náměty na VV a PV,…

Zlepšování podmínek pro využívání ICT ve výuce

Výuka Informačních a komunikačních technologií  byla postupně zavedena do všech sedmi tříd Základní školy speciální. Žákům se vytvořily podmínky pro vzdělávání, a to hned několika způsoby. Zakoupením 6 PC Lenovo, na kterých žáci ovládají myš dotykem na monitoru, čímž se zjednodušuje pro žáky práce ve výukových programech a pozornost žáka se soustřeďuje na správný výsledek úkolu, nezabývá se správným umístěním kurzoru  v ploše. Dále zakoupením výukových programů  * Mentio, * Kon-zen, * Life Tool, * Sada Altík, * Sada Méďa, díky nimž se zefektivnila výuka prakticky všech předmětů vyučovaných ve speciální škole.
Pro ještě zajímavější pojetí výuky naši učitelé sami vytvořili a ověřili ve výuce 89 digitálních učebních materiálů, které zahrnují tematické celky: Jaro v přírodě, Příroda a já, Léto v přírodě, Ekohraní, Podzim v přírodě, Vodní království, Zima v přírodě, Mezipředmětové vztahy. Tvořit jednoduché DUM i obrázky učili i žáky. Vzniklo od nich dalších 10 digitálních učebních materiálů z oblasti prvouky a přírodovědy. Dále vytvořili mnoho výtvarných prací na interaktivní tabuli a na iPadech, pomocí nichž trénovali přítlak, tah rukou na tabuli, pravolevou orientaci, grafomotoriku,….
Pro potřeby našich pedagogů vznikly uživatelské dokumentace – „Uživatelská dokumentace Smart Board“, „Uživatelská dokumentace Smart Response LE“, „Uživatelská dokumentace k využití virtuálního úložiště DROPBOX“ – fotogalerie školy, „Uživatelská dokumentace Pracujeme s iPadem“ a „Digitální učební materiál pro prvouku/přírodovědu vytvořený učiteli naší školy“.
Žáci, kteří mají autismus nebo středně těžkou či těžkou mentální retardaci, mají postižení celoživotní, které ovlivňuje nejen život postiženého, ale i jeho rodiny. Toto postižení nelze vyléčit. Jediná léčba, která dokáže symptomy poruchy zmírnit a potlačit, je výchova a vzdělávání. Vhodně zvolené metody pomáhají žákům získat a upevnit dovednosti a návyky, usnadňují rozvoj funkční komunikace a tím i porozumění okolnímu světu.
Uplatňováním speciálně pedagogických postupů a alternativních metod výuky při realizaci všech tří klíčových aktivit a nákupem nového materiálního vybavení a didaktických pomůcek, se zvýšila kvalita vzdělávání v základní škole speciální.

Materiály – Metodiky pro pedagogické pracovníky, pomůcky, pracovní listy a DUM pro žáky jsou a nadále budou využívány při výuce.

Klíčové aktivity

1. STRUKTUROVANÉ UČENÍ

Manažer aktivity - Mgr. Lenka Havlíková

CÍL:Vyučovat žáky metodou strukturovaného učení, která využívá strukturovaného prostoru, časového plánu, vizualizace, pravidelnosti, odměny.

2. ZLEPŠOVÁNÍ PODMÍNEK PRO VYUŽÍVÁNÍ ICT

Manažer aktivity - Mgr. Eva Rousová

CÍL:Naučit žáky ovládat PC pomocí dotykového monitoru, speciální klávesnice a speciální myši – tím otevřít žákům přístup k informačním technologiím, podpořit možnost získávat informace a dovednosti v praktických aktivitách.

3. ČLOVĚK A PŘÍRODA

Manažer aktivity - Mgr. Jana Vykouková

CÍL:Realizovat moderní vyučování v prostředí přírody – podporovat přirozenou zvídavost žáků, získávat nové vědomosti a znalosti o přírodě, dokázat přírodu chránit.

Prezentace projektu (4,15 MB)

Prezentace rozpočtu projektu (6 MB)

Výběrová řízení

Publicita projektu    Číslo operačního programu:      CZ. 1.07
    Název operačního programu:     OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
    Číslo globálního grantu:            CZ .1.07/1.2.33
    Název globálního grantu:           Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání ve Středočeském kraji
    Číslo prioritní osy:                    7.1
    Název prioritní osy:                   Počáteční vzdělávání
    Číslo oblasti podpory:               7.1.2
    Název oblasti podpory:             Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními potřebami
    Číslo výzvy:                             01
    Název výzvy:                           Středočeský kraj – Výzva č.1 pro GP – oblast podpory 1.2
    Typ projektu:                           Grantový
    Kód prioritního tématu:             72
    Název prioritního tématu:          Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zvyšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku
    Typ území:                              Město


Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno
Pařížská 2199, příspěvková organizace

Pařížská 2199, 272 01 Kladno
Tel/fax : 602 394 474, 312 684 369

Odloučené pracoviště Mateřská škola
Pařížská 2249, 272 01 Kladno
Tel/fax : 724 325 252

E-mail : info@koralekkladno.cz
ID datové schránky: hgigyqh

Typ školy : Příspěvková organizace

IČO: 61894516
DIČ: CZ 61894516
Č.Ú.: 2185980277/0100

Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno
Created 2018 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o. - digitální kiosky