Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno

Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno

Škola

Mateřská škola

Školní družina

Stravování

Školní družina a školní klub

Školní družina a školní klub  je zřízen podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a řídí se podle vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.

ŠD a ŠK jsou nedílnou součástí školy a pomáhají naplňovat a uskutečňovat některé z výchovně vzdělávacích oblastí ŠVP.

ŠD a ŠK realizujÍ výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost mimo vyučování. Činnosti probíhají formou pravidelných nebo příležitostných aktivit z oblasti vzdělávací, odpočinkové, rekreační a zájmové činnosti. Školní družina  a školní klub umožňují žákům přípravu na vyučování. Svou činností dotváří a rozvíjí u žáků klíčové kompetence, které jsou dotvářeny výchovně vzdělávacími strategiemi na úrovni celé školy.

Věk žáků: není omezen, žáci jsou přijímáni podle potřeby

Provoz ŠD a ŠK: před vyučováním od 6.45 – 7.40 hodin, po vyučování od 12.00 do 15.30 hodin. Příchod žáků do ranní ŠD je od 06:45 –07:20 hodin.

Výchovně vzdělávací činnost školní družiny a školního klubu

Program družiny a klubu koncipovaný do obecných témat umožňuje, aby vychovatelky se žáky plánovaly a realizovaly takové činnosti, které žáky zaujmou a naplňují jejich přání a potřeby. Nabídkou alternativních aktivit se snaží respektovat specifické požadavky pedagogického ovlivňování volného času. Při výběru činností se řídí věkem a stupněm rozvoje žáků, jejich potřebami, zájmem a cílem výchovy. Dbají na kvalitu psychohygienických podmínek, dodržují pedagogické zásady, metodické postupy a tvůrčím způsobem uplatňují moderní metody a formy práce.

Žáci se v družině a v klubu vzdělávají především na základě vlastních prožitých zkušeností. Činností si prohlubují a rozvíjejí poznatky a dovednosti získané při vyučování. Vychovatelky dávají žákům dostatek prostoru pro spontánní aktivity, snaží se podněcovat radost z učení, touhu poznat nové, získávat zkušenosti, ovládat další dovednosti a tak přispívat k rozvoji osobnosti žáka.

Oblasti výchovně-vzdělávacích činností

  1. Člověk a jeho svět
  2. Člověk a společnost
  3. Člověk a příroda
  4. Umění a kultura
  5. Člověk a zdraví
  6. Člověk a svět práce

Výchovně vzdělávací činnosti čerpají témata ze šesti výše uvedených oblastí, které jsou stavěny tak, aby:


Obsah výchovně vzdělávacích činností

Obsah výchovně vzdělávací činnosti je zpracován jako nabídka činností a dílčích cílů, ze kterých si vychovatelky vybírají podněty pro vlastní realizační plány a kterými plní hlavní cíle vycházející z kompetencí školního vzdělávacího programu. Vychovatelky mají dostatek prostoru k tvořivé práci, mohou ji volně přizpůsobovat v rámci svých oddělení konkrétním žákům a upravovat jej v souladu s jejich dosavadní poznatkovou zkušeností i s jejich aktuálními zájmy. Vychovatelky si zpracovávají pro své oddělení plány, aby mohly lépe požadavky a pravidla koncipované pro ŠD a ŠK aplikovat v konkrétních podmínkách své skupiny dětí.

Tématické celky

Září – „Návrat do školy“

Aktivity zaměřené na seznamování se a osvojení si jmen spolužáků a učitelů ze ŠD a ŠK, seznámení se školou a školní zahradou, s řádem školy a školní družiny. Vyprávění zážitků z prázdnin.

Říjen - „Barevný podzim“

Aktivity zaměřené na nové roční období. Pozorování změn v přírodě, procházky do lesa, sběr přírodních materiálů (listy, kaštany,…) a následné zpracování (výzdoba ŠD a ŠK). Úklid zahrady- hrabání listí, příprava zahrady na zimu.

Listopad – „Zima přichází“

Aktivity zaměřené na přípravu zimy- pomoc lesní zvěři. Kladení důrazu na vhodný oděv a prevenci před onemocněním.

Prosinec – „Kouzelné Vánoce přicházejí“

Příprava na Vánoce, výroba vánoční výzdoby v ŠD a ŠK, zdobení stromku, tvorba drobných dárků pro rodiče, spolužáky a učitele. Seznámení se s vánočními svátky, zvyky a obyčeji.

Leden – „Paní zima

Aktivity zaměřené na zimní aktivity- bobování, sáňkování, stavění sněhuláků, koulovačky. Procházky zasněženou krajinou.

Únor – „Ledové království“

Práce a úklid zahrady (odhrabávání sněhu), příprava zahrady na jaro. Kladení důrazu na otužování-předcházení nemocem, říci si proč je důležité jíst ovoce a zeleninu-zdraví způsob života.

Březen – „Příroda se probouzí“

Aktivity zaměřené na přípravu na Velikonoce, pozorování změn v přírodě. Procvičování a opakování barev. Seznámení se s jarními rostlinami. Opakovat zvířecí mláďata.

Duben – „Vítání jara“

Činnosti zaměřené na Velikonoce- nácvik velikonočních básní, seznámení se s pranostikami a tradicemi, velikonoční výzdoba, barvení vajec. Příprava na čarodějnice.

Květen – „Příroda a my“

Aktivity zaměřené na ochranu přírody, třídění odpadu-úklid školní zahrady a okolí školy. Pozorování změn v přírodě (rostliny, stromy). Poznávání volně žijící zvěře.

Červen - „Prázdniny volají…“

Činnosti zaměřené na konec školního roku, plánování prázdnin, sportování na školním hřišti, procházky okolní přírodou. Poučení před nebezpečnými situacemi, se kterými se můžeme setkat o prázdninách.

Tématické celky jsou řešeny cyklicky na jeden školní rok. Jsou sestaveny jako nabídka témat, ze kterých vybírají vychovatelky dle konkrétních situací a potřeb žáků. Rozpracovávají si je do činností pro různé věkové skupiny žáků v oddělení, liší se úrovní náročnosti nabízených činností. Společné jsou pouze celodružinové akce.


Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno
Pařížská 2199, příspěvková organizace

Pařížská 2199, 272 01 Kladno
Tel/fax : 602 394 474, 312 684 369

Odloučené pracoviště Mateřská škola
Pařížská 2249, 272 01 Kladno
Tel/fax : 724 325 252

E-mail : info@koralekkladno.cz
ID datové schránky: hgigyqh

Typ školy : Příspěvková organizace

IČO: 61894516
DIČ: CZ 61894516
Č.Ú.: 2185980277/0100

Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno
Created 2018 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o. - digitální kiosky