Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno

Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno

Škola

Mateřská škola

Školní družina

Stravování

O nás

Věříme, že tento výčet aktivit naší školy pomůže Vám všem, kteří máte z jakéhokoliv důvodu zájem se o nás něco dozvědět, udělat si alespoň základní představu. A pro ten konečný dojem si přijďte přímo k nám - jste srdečně zváni.

Škola sdružuje základní školu, základní školu speciální, mateřskou školu, školní družinu, školní stravovnu a výdejnu. Žáky naší školy jsou děti se souběžným postižením více vadami – lehká, středně těžká a těžká mentální retardace spojená s tělesnou, zrakovou, sluchovou nebo řečovou vadou, děti s autismem...

Filozofie školy: Dosáhnout u žáků takového stupně výchovy a vzdělání, aby mohli být v maximální možné míře zařazeni do života zdravé populace, do „skutečného" světa. Proto se velmi soustředíme na to, aby obstáli v praktickém životě, v běžných životních situacích. Zvláštní péče je u nás věnována žákům s autismem. Ti mají své třídy vybaveny tak, aby byly dodržovány podmínky pro strukturované učení. Každá třída má prostor pro ranní komunikaci, stůl pro společnou práci, strukturované krabice s úkoly, denní rozvrh zobrazený piktogramy a pro každého žáka pracovní místo pro individuální práci. Do péče o naše žáky patří i mnoho terapií - zklidňující dotyková terapie, muzikoterapie, canisterapie, ergoterapie, arteterapie... činnost ŠD a mnoho zájmových kroužků - to vše poskytujeme přímo v budově školy.

Při vzdělávání jsou žákům poskytována podpůrná opatření. Pedagogové vystřídají mnoho rozličných metod a forem práce, velmi oblíbené je projektové vyučování, při kterém se několik dnů nebo týdnů zaměříme na jedno téma. Tak probíhají i projektové dny nazvané „Ničeho se nebojíme“, zaměřené na - Zdravou výživu, Požární ochranu, Prevenci kouření, Protidrogovou prevenci, Dopravní výchovu, Poznej své město, Chraň se před úrazy v domácnosti, První pomoc při nehodě a podobně. Další projektové dny, nazvané „Děti celého světa“, se zaměřují na multikulturní výchovu.
Pravidelně pořádáme školní i třídní výlety - jednodenní i vícedenní. Každoročně organizujeme školu v přírodě, někdy i zimní pobyt na horách. Během školního roku v co největší míře využíváme naše víceúčelové hřiště a herní prvky na zahradě – dřevěný hrad /komplex prolézaček/, trampolíny, stůl na stolní tenis. Jsme pravidelnými účastníky mnoha soutěží, v nichž naši žáci dosahují velmi dobrých umístění. Např. v mezinárodní výtvarné soutěži Kladenská veverka a v celostátní soutěži Česká abilympiáda získáváme pravidelně umístění na stupních vítězů. A to i v konkurenci běžných základních škol.

Škola je plně vybavena počítačovou technikou - v každé třídě je interaktivní tabule a moderní počítač, někde dotykový monitor, máme počítačovou učebnu, hlasovací zařízení, iPady, vizualizéry. Práce s IC technikou patří u dětí k těm nejoblíbenějším činnostem, zde si vedou neobyčejně zdatně. Získali jsme ocenění SMART škola. V roce 2007 se nám  podařilo postoupit do finále celosvětové soutěže Smart's World Teachers o nejlepší video z vyučování, kde bylo vyhodnoceno pět nejlepších videí z ČR.

Pravidelnými každoročními akcemi naší školy jsou již mnoho let vánoční a velikonoční prodejní výstavy, kde se žáci prezentují svým kulturním vystoupením a žáci i učitelé svými pracemi a výrobky.
Již několik let pravidelně probíhají na naší škole tzv. Ekodny a Projekt 72 hodin. Během těchto dnů, zaměřených na výchovu k ekologii společně s přizvanými rodiči a příbuznými dětí, zvelebujeme naši školní zahradu a blízké okolí školy. Ekodny jsou vždy zaměřeny na nějaké téma, které se předtím promítlo do témat vyučování v různých předmětech. S ekologií úzce souvisí i to, že pro naše děti je už dávno naprosto přirozené třídit odpad, a to zejména plasty a papír. Starý suchý chléb a pečivo se učí děti střádat pro zvířata v NSEV Kladno a v záchranné stanici AVES, s kterými úzce spolupracujeme především při výukových programech.

Na spolupráci s rodiči klademe velký důraz a vzájemnou důvěru považujeme za velmi důležitou. Proto dvakrát do roka umožňujeme rodičům náhled do vyučování, aby viděli své děti pracovat a sami posoudili, jaké pokroky děti dělají, jak se ve školním kolektivu chovají… Rodiče tak mohou lépe pochopit, jak se mohou s učiteli nejlépe doplňovat, abychom společně pomáhali dětem v jejich rozvoji. Samozřejmostí jsou pravidelné třídní schůzky, ke kterým vždy patří i rozhovor s ředitelkou školy. Pravidelně se pedagogové školy setkávají ve škole s rodiči při posezení u kávy a malého pohoštění, kdy mají rodiče možnost si otevřeně promluvit o všem, co se týká jejich dětí ve vyučovacím i mimoškolním čase, o tom co se líbí, ale i o tom, co je trápí.


Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno
Pařížská 2199, příspěvková organizace

Pařížská 2199, 272 01 Kladno
Tel/fax : 602 394 474, 312 684 369

Odloučené pracoviště Mateřská škola
Pařížská 2249, 272 01 Kladno
Tel/fax : 724 325 252

E-mail : info@koralekkladno.cz
ID datové schránky: hgigyqh

Typ školy : Příspěvková organizace

IČO: 61894516
DIČ: CZ 61894516
Č.Ú.: 2185980277/0100

Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno
Created 2018 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o. - digitální kiosky