Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno

Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno

Základní škola

Základní škola speciální

Mateřská škola

Školní družina

Stravování

zápis do mš

ZÁPISY DO SPECIÁLNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Kliknutím na baner můžete podat online žádost k zápisu Vašeho dítěte do Speciální mateřské školy. Tato stránka bude otevřena od 5.5.2021 do 13.5.2021

termín zápisu do Speciální mateřské školy pro školní rok 2021/2022 byl stanoven na tyto dny: čtvrtek 13.5.2021Vzhledem k mimořádným opatřením vlády ČR se zápis uskuteční bez osobní přítomnosti dětí ve škole.Kritéria pro přijetí:

1. Žáci s Doporučením pro vzdělávání z Pedagogicko - psychologické poradny (PPP) nebo Speciálně pedagogického centra (SPC)Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Žádost je tedy možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy (hgigyqh),

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

3. poštou případně do schránky umístěné na budově školy,

4. osobní podání – v den zápisu, tj.13.5.2021

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

· jméno a příjmení žadatele (dítěte),

· datum narození,

· místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),

· označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétně Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno, Pařížská 2199, p.o.),

· podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou, je zároveň podstatné zjišťovat:

· jméno a příjmení tohoto zástupce,

· místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Rodný list dítěte stačí doložit prostou kopií dálkovým způsobem.

Podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. se rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem, které bude každému dítěti přiděleno při zápisu. Seznam bude zveřejněn na vstupních dveřích MŠ a na webových stránkách školy – www.koralekkladno.cz

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den: 30.května 2021.Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno.Rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu dítěte a je uložen u vedení školy.

Pokud rodič požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.

Formuláře potřebné pro zápis dítěte do školy vyplňte on line, v den zápisu se dostavte ve vámi vybraném čase do mateřské školy a vezměte s sebou doporučení PPP nebo SPC a další potřebné doklady.

INFORMACE KE STAŽENÍ ZDE


Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno
Pařížská 2199, příspěvková organizace

Pařížská 2199, 272 01 Kladno
Tel/fax : 602 394 474, 312 684 369

Odloučené pracoviště Mateřská škola
Pařížská 2249, 272 01 Kladno
Tel/fax : 724 325 252

E-mail : info@koralekkladno.cz
ID datové schránky: hgigyqh

Typ školy : Příspěvková organizace

IČO: 61894516
DIČ: CZ 61894516
Č.Ú.: 2185980277/0100

Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno
Created 2018 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o. - digitální kiosky