Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno

Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno

Škola

Mateřská škola

Školní družina

Stravování

Zápis do ZŠ a ZŠS

ZÁPISY DO ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Kliknutím na baner můžete podat online žádost k zápisu Vašeho dítěte do speciální školy. Tato stránka bude otevřena od 1.4.2023 do 20.4.2023.

Vážení rodiče,

termín zápisu do speciální školy pro školní rok 2023/2024 byl stanoven na den:

pátek 21. dubna 2023

 

Zápisu se zúčastní děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a děti po odkladu školní docházky.

 

Zákonný zástupce je podle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v kalendářním roce, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Podle § 36 odst. 3 začíná povinná školní docházka počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může na základě § 37 odst. 1 zákonný zástupce písemně požádat do 30. dubna 2023 o odklad povinné školní docházky na své spádové škole.

Kritéria pro přijetí:

  1. Žáci s Doporučením pro vzdělávání z Pedagogicko - psychologické poradny (PPP) nebo Speciálně pedagogického centra (SPC)
  2. Žáci s trvalým pobytem na území města Kladna.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu a nebo v elektronické podobě.

Žádost je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (hgigyqh),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou případně do schránky umístěné na budově školy,
  4. osobní podání – v den zápisu, tj.21.4.2023

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

∙ jméno a příjmení žadatele (dítěte),

∙ datum narození,

∙ místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),

∙ označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétně Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno, Pařížská 2199, p.o.),

∙ podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

 S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou, je zároveň podstatné zjišťovat:

∙ jméno a příjmení tohoto zástupce,

∙ místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Rodných list dítěte stačí doložit prostou kopií dálkovým způsobem.

Podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. se rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem, které bude každému dítěti přiděleno při zápisu. Seznam bude zveřejněn na vstupních dveřích ZŠ a na webových stránkách školy – www.koralekkladno.cz

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den: 

20.května 2023

Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno.

Rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu dítěte a je uložen na vedení školy.

Pokud rodič požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.

Formuláře potřebné pro zápis dítěte do školy vyplňte on line, v den zápisu se dostavte ve vámi vybraném čase do školy a vezměte s sebou doporučení PPP nebo SPC a další potřebné doklady. K zápisu se musí dostavit i dítě.


Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno
Pařížská 2199, příspěvková organizace

Pařížská 2199, 272 01 Kladno
Tel/fax : 602 394 474, 312 684 369

Odloučené pracoviště Mateřská škola
Pařížská 2249, 272 01 Kladno
Tel/fax : 724 325 252

E-mail : info@koralekkladno.cz
ID datové schránky: hgigyqh

Typ školy : Příspěvková organizace

IČO: 61894516
DIČ: CZ 61894516
Č.Ú.: 2185980277/0100

Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno
Created 2018 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o. - digitální kiosky